Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

- Zmluvný vzťah medzi Agenturou a zákazníkom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., ktoré sú ďalej upravené týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
- Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu atrakcie zúčastniť iba s doprovodom osoby staršej ako 18 rokov alebo so súhlasom zákonného zástupcu.
- Osoby vo veku od 15 do 18 rokov sa môžu zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
2. Vznik zmluvných vzťahov a platby záloh a doplatkov
- Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a agenturov vzniká závaznou objednávkou a prijatím zálohy za vybratý zážitok.
- Zákazník je povinný uhradiť predpísanú zálohu - 50% z celkovej ceny alebo uhradiť celkovú sumu. V prípade zálohy predpísaný doplatok uhradí zákazník v predpísaný termín úhrady, najneskôr 30 dní pred uskutočnením zájazdu. Pri rezerváciách menej než 5 dní pred uskutočnením zážitku je suma splatná vo výške 100% ihneď pri rezervácii zážitku.
- Úhradou sa rozumie dátum zaplatenia v hotovosti alebo pripísaním čiastky na účet Agentúry.
- Za riadnu a včasnú úhradu platieb zodpovedá vždy zákazník.
- Právo zákazníka k účasti na zažitku vzniká zaplatením plnej ceny zájazdu. Bez úplného zaplatenia zákazník neobdrží potrebné pokyny, ktoré sú nevyhnutné pre účasť na zážitku. Ak agentúra neobdrží predpísané úhrady v stanovený termín, je oprávnená predať zážitok inému záujemcovi a účtovať zákazníkovi odstupné.
3. Podmienky realizácie zážitku a účasti na zážitku
- Realizácia zážitku je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu zákazníkov. Športová agentúra je povinná informovať písomne zákazníka o zrušení zážitku z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov najneskôr 3 dní pred stanoveným uskutočnením zážitku alebo poskytnutím prvej služby.
- Zákazník môže oznámiť, že sa zážitku miesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa rovnaké podmienky ako zákazník. Za túto zmenu uhradí poplatok (viď nižšie).
4. Zvýšenie ceny zážitku
- Agentúra je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zážitku presne stanoveným spôsobom výpočtu zvýšenia ceny v prípade, že dôjde ku zvýšeniu:
a) ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt alebo
b) platieb spojených s dopravou, napr. trajektových lístkov, leteniek, letiskových a prístavných poplatkov, iných poplatkov
- Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí byť zákazníkovi odoslané najneskôr 2 dní pred začatím zážitku, inak Agentúre nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zážitku.
5. Povinnosti agentúry
- Agentúra predkladá zákazníkovi návrh vyhlásenia a po jeho vyplnení obdrží každá zo zmluvných strán po jednom exemplári s rovnakou platnosťou. Zákazník svojím podpisom pod týmto vyhlásenim potvrdzuje, že sa zoznámil so spôsobom, akým má uplatniť svoje nároky plynúce z právnej povinnosti agentúry.
6. Agentúra je povinná najneskôr do 7 dní pred začatím zážitku poskytnúť zákazníkovi písomne (mailom) ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre zákazníka dôležité a ktoré sú im známe.
a) upresnenie údajov, ktoré sa týkajú ďalších platieb za služby, ak ich cena nie je zahrnutá v cene zážitku, údaje k ubytovaniu, doprave, stravovaniu atď.

7. Odstúpenie od zmluvy
a) zo strany Agentúry
- Agentúra môže pred začatím zážitku od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zážitku , z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti zákazníkom alebo iných nevhodných podmienok na vykonavanie daneho zažitku (počasie ,poveternostne podmienky a ine).

b) zo strany zákazníka
- zákaznik môže zrušiť (zážitok,atrakciu,zájazd) kedykolvek

- expedicia : v pripade že sa klient rozhodne zrušiť učast na expedicii

pred 40 dnom termínu bude mu odrataný storno poplatok 30 % a vratena suma 70% z ceny zajazdu .
39 dní až 15 dní: - odrataný storno poplatok 50% vratena suma 50% z celkovej ceny zájazdu
14 dní až 10 dní: - odrataný storno poplatok 80% a vratena suma 20% z celkovej ceny zájazdu
menej ako 10 dni pred terminom nebude mu vratený žiaden poplatok ohladne výdajov spojených z organizovanim expedicie .

- zázitok v pripade že sa obdarovany nemôže dostavit (musí nam toto riadne a včas oznamiť) a vybrať si nový termín podľa vlastneho výberu.
Pri druhej zmene termínu bude klientový doučtovaný organizačný poplatok 20% z ceny zážitku.

Ak je dôvod zle počasie ,či ine obmedzenie(napr:poveternostne podmienky alebo technicka chyba stroja ,či zariadenia) klient ma narok na iný termin uskutočnenia zazitku podľa vlastneho výberu.

c)
v pripade uplného zrušenia zažitku a nedostavenia sa v dohodnutom termine vam bude vrátena suma 50% z poplatkov ,z dôvodu nakladov na organizovanie vašho zažitku.


Ak nenastúpi zákazník na zážitok vlastnou vinou, napr. poskytnutím nepresných či neúplných údajov Agenture (adresa, telefón, nepresné meno a priezvisko ,iné…), poprípade porušením nemá nárok na vrátenie žiadnych zaplatených peňazí. (t.j. odstupné ).

11. Záverečné ustanovenia
- Zákazník podpisom vyhlasenia potvrdzuje , že sa zoznámil s jeho obsahom, najmä s rozsahom objednaných služieb, takisto i s obchodnými podmienkami .Zákazník berie na vedomie, že poistné podmienky a odstupné sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy, súhlasí s nimi,
- Zákazník je zodpovedný za správnosť ním uvedených osobných údajov a je povinný si zaistiť ďalšíe potrebné náležitostí potrebné pre bezpečné uskutočnenie zážitku (napr. lekárske potvrdenie a pod.).

- Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý svojho celkového zdravotného stavu, a že sa zážitku zúčastňuje na svoju vlastnú zodpovednosť.

12. Darčekové poukazy
-Dařčekové poukazy majú svoju dobu platnosti, uvedenú na prednej strane poukazu, ktorá ma platnosť maximálne jeden rok, alebo jednú sezónu, ktorá sa môže prelínať z jedného roka do druhého maximálna platnosť je však 12 mesiacov. Po tejto dobe prepadá nárok klienta na absolvovanie zážitku na čo je vždy upozornený pri zakúpení poukážky.

Chcete vedieť viac?

Outdorové programy, expedície a šport pre jednotlivcov a skupiny. Ponúkame Vám prežiť to, čo ste vždy chceli skúsiť. Naše produkty sa dajú spájať a rôzne kombinovať a záleži  to výlučne od vašej fantázie, odvahy, sily a vytrvalosti. Potrebujete len chuť a peniaze. S nami môžte prežiť taký intenzívny deň alebo víkend že na to tak skoro nezabudnete.  O toto všetko sa stará tím školených inštruktorov.

Kontakt